Ngày 31/3/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc Phê duyệt KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023.